Med små enkla handlingar kan man öka civilkurage, förbättra språkbruk, minska fördomar och negativa attityder

Civilkurage, gott språkbruk, och att motverka fördomar och negativa attityder utgör hörnstenarna för ett inkluderande och harmoniskt samhälle. Dessa fundamentala värderingar är inte bara av betydelse för enskilda individer utan spelar en avgörande roll för att bygga upp ett tolerant och respektfullt samhälle där mångfald uppmuntras och accepteras. När vi engagerar oss i små och enkla handlingar i vår vardagliga interaktion med andra, kan vi gemensamt skapa en samhällskultur präglad av ömsesidig förståelse och samarbete.

Dessa hörnstenar – civilkurage, bra språkbruk och att motverka fördomar och negativa attityder – är inte bara viktiga för samhället i stort, utan de har också en avgörande betydelse för företag och organisationer.

Civilkurage spelar en betydande roll i en företagskontext genom att uppmuntra anställda att våga ta risker, ifrågasätta orättvisor och förespråka etiska beslut.

Gott språkbruk är nödvändigt för att skapa en positiv arbetsmiljö och effektiv kommunikation.

Motverkande av fördomar och negativa attityder är oerhört viktigt i företagsvärlden där mångfald och inkludering blir alltmer betydelsefullt.

För att uppnå detta, här är några viktiga tips:

 1. Visa civilkurage: Våga stå upp för det som är rätt, även om det kan vara obekvämt eller riskabelt. Agera när du ser orättvisor eller kränkande beteenden, och hjälp och stötta den som drabbas. Mod och solidaritet skickar en tydlig signal om att sådana beteenden inte accepteras.
 2. Använd ett gott språkbruk: Var medveten om ditt språk och undvik kränkande eller nedvärderande ord. Uttryck dig konstruktivt och visa respekt gentemot andra. Orden vi väljer påverkar andra människor och skapar atmosfären i samhället.
 3. Utmana fördomar: Var medveten om dina egna förutfattade meningar och öppna upp för nya perspektiv. Lyssna på andras berättelser och erfarenheter för att omvärdera dina fördomar. Aktivt sök mångfald i dina sociala kretsar och arbetsplatser för att skapa en mer inkluderande miljö.

Genom att agera med civilkurage, välja våra ord med omsorg, och vara öppna för olika perspektiv, kan vi alla bidra till en positiv förändring på våra arbetsplatser. Dessa små enkla handlingar har stor påverkan och hjälper oss att bygga upp ett arbetsplats där alla känner sig respekterade och inkluderade oavsett bakgrund. Låt oss tillsammans arbeta för en gemensam framtid präglad av samarbete och respekt.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Utveckla dina sociala färdigheter för företaget: upptäck kraften i samarbete

I en era dominerad av teknologiska framsteg och virtuella interaktioner är förmågan att skapa personliga kontakter fortsatt avgörande. Sociala färdigheter gör det möjligt för individer att skapa goda relationer, lösa konflikter och främja teamwork. Det underlättar effektivt nätverksbyggande, klientrelationer och engagemang från medarbetare. Framåtriktade organisationer investerar i att förbättra de sociala färdigheterna hos sin personal.

Under den inspirerande föreläsningen ’Framgång är ingen enmansshow’ guidar jag deltagarna genom de mellanmänskliga dynamikerna inom arbetsplatsen. Från styrelsemöten till avslappnade samtal vid kaffemaskinen och ännu längre, delar jag insikter om hur man bygger starka relationer och utnyttjar företagets fulla potential.

Föreläsningen ger inspiration, motivation, kunskap och självinsikt. Vi fördjupar oss i strategier för personlig och professionell tillväxt och betonar samarbetets kraft. Deltagarna får verktyg och kunskap för att:

 1. Bygga och stärka beteenden som höjer både individer och organisation.
 2. Förbättra självledarskap och självkänsla, vilket ger dem och andra ökat inflytande.
 3. Identifiera ohälsosamma maktförhållanden som hindrar företagets potential.
 4. Förstå, odla och levandegöra empati och inkludering, vilket frigör outnyttjad potential.

Genom att delta i föreläsningen kan företaget rusta sina medarbetare med ovärderliga färdigheter för att framgångsrikt navigera vardagen.

Framgång är ingen enmansshow

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder jag oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när jag föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Klicka här för mer information om Framgång är ingen enmansshow.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


När företag hjälper oss att öka inkludering och potential bland skolelever, pedagoger och vårdnadshavare

Partnerskap med företag - Mary Juusela

När jag pratar med företag om att det faktiskt är känslor som bygger slutraden, om vikten av inkludering och empati på jobbet och hur det känns att vara utsatt gör jag det med syfte om att förbättra arbetsmiljön.

I mitt arbete med skolor handlar det om att skapa en hållbar och inkluderande miljö med öppenhet och gemenskap för alla och att med detta inspirera framtida generationer att öka potentialen och förmågorna hos alla. Där har vi byggt ett system för hur vi fångar förståelse bland eleverna, personal och vårdnadshavare och det heter Lika Olika-metoden.

I arbetet med Lika Olika-metoden, ett verktyg för att träna upp sociala förmågor, krokar Lika Olika krokar arm med svenskt näringsliv för att skapa värdefulla partnerskap för att öka medmänsklighet, social inkludering och därmed även potential i det lokala samhället. I partnerskapet skapas även för företaget positiv påverkan för dem som är närmast – anställda, kunder och medmänniskor i det lokala samhället.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag Lika Olika-fadder för lokala skolelever, skolpersonal och vårdnadshavare eller den lokala föreningens medlemmar och tränare. Målet är att träna individer och grupper i sociala förmågor för att bli bättre för varandra genom ökad empati, tolerans och inkludering. Många företag är Lika Olika-faddrar:

Partnerskap med Hyreshuset i Katrineholm - Mary Juusela
Tillsammans med Hyreshuset har två högstadieskolor i Katrineholm arbetat med Lika Olika under 3 år.

Långsiktiga partnerskap med företag möjliggör för oss att hjälpa fler att ta ansvar i situationer där diskriminering och utanförskap kan uppstå och därmed skapa en bättre skolmiljö, arbetsmiljö eller föreningsmiljö för barn, ungdomar och vuxna.

”När samhällsklimatet hårdnar vill vi göra lite skillnad, och bidra till att hitta verktyg som öka respekten och toleransen för varandra. Därför stöder vi Lika Olika.”  

Karin Strömberg Ekström, VD, Huge Bostäder

Vad gör vi i skolorna och föreningarna?

Vi väljer sällan vilka som är med oss i klassrummet, i föreningen, på jobbet eller på caféet. Ändå ska vi fungera tillsammans. Människor behöver sociala förmågor för att få relationer som får potentialen att flyga på individ-, grupp- och slutligen lokal samhällsnivå. Vi ger därför regelbundna utbildningar i Lika Olika-metoden, ett verktyg för att öka empati, tolerans och inkludering – grundbultarna för trygghet, välmående och ökad potential.

Arbetet med Lika Olika-metoden sker genom en vetenskapligt framtagen läroprocess om 4 steg. Varje steg är en viktig del i att flytta sina beteenden till mer empatiska, toleranta och inkluderande – för att få fler att bli bättre för varandra. Deltagarna genomgår under 3 år föreläsningar, workshops eller online learning – alla viktiga delar i processen.

Läs mer om Lika Olika-metoden på Lika Olikas hemsida

Mer information om partnerskapet med Lika Olika hittar du här: www.maryjuusela.se/partnerskap och här www.likaolikametoden.se/partnerskap  Tveka inte att fråga mig om ett partnerskapet med Lika Olika.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Arbetsplatskonflikter

Arbetsplatskonflikter - blogginlägg- Mary Juusela

Ett vanligt problem på arbetsplatser är när kollegor har olika åsikter, idéer eller synpunkter och det eventuellt utvecklas till en konflikt. Flera kollegor har önskemål som de inte vill släppa. Att en konflikt uppstår mellan ens kollegor påverka arbetsklimatet och produktiviteten negativt. En dålig stämning på arbetsplatsen ger ingen nytta till någon.

Att dela idéer är ju viktig och oftast är problemet hur man delar idéerna och inte den grundläggande tanken bakom dem. När man leta efter orsaken till konflikter är det möjligt att en eller några parter känner att någon blockerar dem från att uppnå sitt mål och ingen vill ge vika – de står upp för sitt önskemål. När de här målen blockeras väcks frustration vilket driver en av parterna att agera gentemot den/de andra parterna.

Det är så viktigt att du och andra ska trivas på jobbet

Många personer håller en bra stämning på arbetsplatsen och det behövs för medarbetare som känner hög arbetsglädje klarar högre arbetsbelastning bättre utan att må dåligt från det. De som trivs brukar prestera bättre och jobba mer effektivt jämfört med de som inte trivs på jobbet. Dessutom kanske de har lägre sjukfrånvaro. Glada medarbetare kan bidra till att ny personal vill jobba där. God stämning sprids och gör så att alla mår bättre av det.

Om konflikten finns, hur kan man lösa dem?

Förutsättningarna för att hitta en väg framåt är bättre om du lägger dig i en konflikt och hanterar den. Sätt att hantera en konflikt kan vara till exempel:

 • Fråga de inblandade om händelsen och om de behöver din hjälp att hitta en lösning.
 • Lugna ner dem och prata igenom det från olika perspektiv.
 • Sära på dem, genom att till exempel tilldela ena parten ett arbete som inte kräver att de möts.
 • Respektera parternas upplevelser. Det handlar om tankarna, känslorna, vilja och deras uppfattning kring motparten.
 • Fokuserar på hur parterna driver konflikten eller hur varje part beter sig, t.ex. hur de kommunicerar med varandra eller undviker varandra.
 • Prata ut om konfliktens vad, vem och hur. Normalt startar konflikter p.g.a. parternas mål.

Det kan vara svårt att avgöra om du ska lägga dig i en konflikt. Ett tips är att lyssna och försöka förstå varför en konflikt uppstod. Om båda parter känner att du blandar dig i för att hjälpa dem kommer alla känna sig mer förstådda och det är en bra start i lösningen.

När du kliver in på arbetsplatsen gör du inte det som en titel, ett projekt, en medarbetare, en chef eller en lönenivå. Inte heller är det som antal kilogram på vågen, en diagnos eller en sexuell läggning. I stället kommer du till ditt sammanhang med hjärtat bultande i halsgropen om att få bli accepterad, respekterad och framför allt – inkluderad.

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därför våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten.

Men hur uppnår vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden?

Känslor bygger slutraden – föreläsning

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur.

Tillsammans med mig påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad dina kollegor och chefer har att göra med din nivå av potentiell, produktivitet och hälsa.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • hur de mänskliga behoven kontrollerar din möjlighet att bli din fulla potential.
 • hur människor är socialt betingade flockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
 • hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet.
 • hur dina känslor antingen hjälper eller stjälper ditt fokus på arbetet.
 • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
 • affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Känslor bygger slutraden’:

Hur trivs du på din arbetsplats?

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments5 Minutes


Jag är inte min hudfärg

Jag är inte min hudfärg - Föreläsning - Mary Juusela
Mary med partnerföretag Sala Sparbank

Vi är inte vår hudfärg. Lika lite som vi är våra tår, näsor eller ens våra ögon, även om blicken sägs vara själens spegel. Vi är vad som finns inuti, den som bor i vår kropp, med alla de tankar och känslor som gör oss till den person vi är.

Rasism på arbetsplatsen

Att det förekommer rasism på arbetsplatser är ingen nyhet, och dessvärre heller inte alldeles ovanligt. Den kan yttra sig på många olika sätt, och kanske är vissa av de som utövar rasism inte ens medvetna om att de gör det. Vi tror att vi är medvetna om våra handlingar och att vi är öppna för olikheter, medan vi i själva verket kan känna oss rädda och osäkra för det som vi upplever som ovant.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt.

Hur manifesterar sig rasism på arbetsplatsen? 

Det finns olika tecken man bör vara vaksam på när det gäller rasistiskt bemötande på jobbet:

 • Diskriminering i anställningsprocessen. Vissa grupper får inte samma möjligheter som andra att söka jobb eller bli anställda.
 • Diskriminering i lönefrågor. Skillnader i lön för samma arbete.
 • Diskriminering i karriärmöjligheter. Olika möjligheter att klättra i karriären och delta i utbildningar och utvecklingsprogram.
 • Exkludering och utfrysning från arbetsgrupper och sociala sammanhang på arbetsplatsen.
 • Bristande respekt och omtanke från andra anställda och chefer.

Orsaker till rasism på jobbet

Vad är det då som får människor att bete sig rasistiskt på en arbetsplats? Vilka bakomliggande skäl finns det till att vissa bemöter sina kollegor på olika sätt beroende på vilken hudfärg de har eller varifrån i världen de kommer?

Okunskap och fördomar. Detta är kanske den främsta anledningen till rasism på arbetsplatsen. Många människor kanske inte ens vet om att de har underliggande fördomar och stereotypa föreställningar om människor som ser annorlunda ut.

Historiska ojämlikheter. Rasism är inget nytt fenomen. Historiskt sett har det alltid funnits ojämlikheter och orättvisor som riktats mot vissa grupper. Därför krävs det upplysning och utbildning. Inte minst måste man också medvetandegöra djupt rotade fördomar och föra fram dem i ljuset. Öppenhet är a och o för en väl fungerande arbetsplats utan exkluderingar.

Maktstrukturer och privilegier. Rasism på arbetsplatsen kan också bero på maktstrukturer och särskilda privilegier som finns mellan olika grupper av anställda. Det kan bli ett sätt att ytterligare befästa den position man har.

Kulturella skillnader: I vissa fall kan det finnas kulturella skillnader mellan olika grupper av anställda, och även detta kan leda till rasism. Detta kan givetvis uppstå även mellan människor av samma hudfärg och etnicitet, men hudfärg och ursprung kan lätt bli en faktor att skylla olikheterna på.

Bristande inkludering och mångfald. Slutligen kan rasism uppstå på en arbetsplats om den saknar en inkluderande kultur. Det är viktigt att bejaka mångfald och belysa att detta även kan vara ett välkommet och berikande inslag i arbetsmiljön.

Vi är alla lika

Vi går alla från att vara spädbarn till att bli gråhåriga och rynkiga. Vårt yttre skiftar radikalt med åren. Likväl är vi samma person då som nu, bara med aningen mer visdom och erfarenhet. Låt oss använda den erfarenheten, och den klokhet vi med åren fått för att se bortom yttre faktorer.

Det är vad som finns inuti som betyder något, inte vilken hår- eller hudfärg vi har. Och där inne, i hjärtat och känslan, är vi alla förvånansvärt lika varandra.

Jag är inte min hudfärg – föreläsning 

Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat.

Under en gripande och boostande föreläsning får du tillsammans med mig resa genom rasismens historia fram till dagens datum, ta del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lära dig andemeningen i erkända begrepp och få med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism.

Framför allt får du under föreläsningen ’känna’ hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då jag varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter.

På ett inbjudande och emotionellt sätt leder jag deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • vad rasism är.
 • hur rasism känns.
 • vad unconscious bias är.
 • hur fördomar och värderingar uppkommer.
 • vad vi kan göra när rasism sker på arbetsplatsen.
 • hur jag stöttar en kollega/chef som blir utsatt för rasism.
 • hur vi kan arbeta bort rasism på arbetsplatsen.
 • din roll i rasism på arbetsplatsen.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Jag är inte min hudfärg’:

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Vad är medarbetarskap och varför är det viktigt?

Mary Juusela på scen

Ordet ”medarbetarskap” förekommer allt flitigare i samband med ledarskap och arbetsmiljö. Vi hör det ofta, men kanske inte alltid reflekterar över det. Eftersom medarbetarskap inte bara är vanligt förekommande utan också är oerhört betydelsefullt för att ett företag ska lyckas ska vi ta en närmare titt på vad det egentligen betyder.

Vad är medarbetarskap och varför är det viktigt?

Medarbetarskap är inte bara vad det låter som, det vill säga kollegor och anställda. Det har också en vidare betydelse och syftar på de roller som anställda och chefer har inom en organisation. Det kan handla om självständigt arbetande anställda som stundtals även kan axla delar av ledarskapsrollen, men i lika hög grad betyder det samspel och nära samarbete mellan samtliga personer på en arbetsplats.

Som ledare för ett företag är det viktigt att bygga upp ett hälsosamt, produktivt och väl fungerande team, oavsett om det handlar om en större organisation eller en mindre arbetsplats. Därför bör du ägna uppmärksamhet på varje medarbetarskap.

Och varför är medarbetarskap viktigt? Jo, för att nyckeln till en framgångsrik verksamhet är just ett positivt medarbetarskap.

Fem tips för att främja medarbetarskap

Kort sagt kan man alltså säga att medarbetarskap innebär samspel mellan teammedlemmar samtidigt som det är ett sätt att förbättra effektiviteten och stärka kollegiala band. Med detta följer delat ansvar för verksamheten, att man arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och att alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i verksamheten.

Hur gör du då som chef för att uppnå detta? Nedan följer några tips på hur du kan främja medarbetarskap på din arbetsplats:

VAR EN GOD KOMMUNIKATÖR

Tänk på att alltid kommunicera öppet och respektfullt på arbetsplatsen. Därmed blir du ett föredöme för dina anställda för att få dem att agera på samma sätt. Var beredd att lyssna på andras åsikter och förslag, och ge feedback på ett konstruktivt sätt.

VAR EN LAGSPELARE

Medarbetarskap handlar om att fokusera på helheten och vad som är bäst för organisationen. Som chef ska du inte leda uppifrån utan försöka att finnas jämsides med dina anställda. Uppmuntra alla att bli bra lagspelare och var medveten om hur dina handlingar påverkar andra.

GE MEDARBETARNA ANSVAR

Bra medarbetarskap innebär att var och en tar ansvar för sitt arbete och sin utveckling. Se till att alla kan arbeta proaktivt och ta initiativ till förbättrade processer och arbetsflöden.

VAR ÖPPEN FÖR FÖRÄNDRINGAR

Lyssna på dina medarbetares åsikter och förslag, och var beredd att vända skutan när det krävs. På ett väl fungerande företag råder öppenhet och vilja att förändra sig själv och sin arbetsmetod för att uppnå gemensamma mål. Var öppen för nyheter och ge dina medarbetare möjligheter att utveckla nya färdigheter.

VAR LYHÖRD, RÄTTVIS OCH POSITIV

Sist men inte minst måste du visa respekt för dina kollegor och för organisationen som helhet. Behandla alla rättvist, lyssna på var och en och respektera varje medarbetares unika behov. Fokusera på att hitta lösningar istället för att leta problem. Arbeta konstruktivt och förmedla en positiv inställning.

Ett positivt medarbetarskap är avgörande för att uppnå effektiva och hållbara resultat inom organisationer.

Genom att fokusera på olika typer av medarbetarskap och se vad som passar för just din verksamhet kan du skapa en arbetsmiljö som främjar både ledningen och de anställda. I slutänden verkar detta också gynnsamt på utvecklingen och framgången för organisationen i stort. Med hjälp av öppen kommunikation, lyhördhet och nytänkande kan du frammana en kultur som fylls av samarbete, lärande och positiv utveckling. Kort sagt: en arbetsplats när den är som allra bäst!

Framgång är ingen enmansshow

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel.

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Läs mer om föreläsningen här.

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Vad händer när företag engagerar sig i samhället?

Lika Olika har temadag på Olympicaskolan i Hedemora

En del av min tid går till att arbeta med skolor och föreningar för att öka tolerans och hälsa. Jag får chans att göra det ännu mer när företag i samhället engagerar sig och stödjer vårt arbete genom vårt koncept Lika Olika partnerskap.

På 6 av de 150+ skolor vi arbetar med får vi göra detta med support av Södra Dalarnas Sparbank. Personalen på en av skolorna, Johan-Olovsskolan, tyckte att föreläsningarna till dem och eleverna var magiska:

“Mary fångar verkligen ens intresse och det är lätt att känna igen sig. Vi ser fram emot fler temadagar framöver med Lika Olika. Vi har utmaningar att få eleverna att efterleva budskapet, men vi ser fram emot långsiktigt stöd i arbetet med Lika Olika.” 

Föreläsning med Mary Juusela.

Skolorna får hjälp genom Lika Olika-metodens evidensbaserade process:

 1. Insikt
 2. Kunskap
 3. Verktyg
 4. Action

Skolpersonal och elever genomgår under 3 år av föreläsningar, workshops och/eller online learning. I praktiken får dem:

 • Stöd att konkretisera och tillgängliggöra värdegrundsarbetet i organisationens alla led och gå från plan till handling.
 • Se skolans situation ur olika perspektiv och utarbeta behovsplan.
 • Öka kunskapen kring hur utanförskap påverkar den psykiska hälsan och mänskliga potentialen.
 • Tillgängliggöra, och framförallt, konkretisera mångfald, inkludering och tolerans skräddarsytt för alla årskurser samt skolpersonal och vårdnadshavare.
 • Stärka och erkänna goda beteenden till en gemensam grund att återkomma till.
 • Förändra negativa beteenden och mönster innan de växer.
 • Engagera och inspirera medarbetare att vilja vara inkluderande och toleranta.
 • Hjälpa pedagoger att få sina elevgrupper motiverade, engagerade och fokuserade på att själva ta tag i situationer som uppstår.
 • Stötta skolledningen att verkställa mål och strategier för skolan.

Ett av Lika Olikas partnerföretag säger så här:

”Man behöver inte tycka lika eller vara lika, men man behöver kunna förhålla sig till varandra på ett bra sätt. Samarbetet med Lika Olika bidrar till ett bättre Västra Mälardalen för oss alla. Elever, personal och vårdnadshavare får en stor portion omtanke, medmänsklighet och förståelse under projektet. Det är konkret och går rakt in i hjärta och hjärna.” – Mikael Bohman, VD, Sparbanken Västra Mälardalen

Är ett partnerskap med Lika Olika ekonomiskt värt det?

Columbia University visade i en studie att för varje investerad USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD. Det låter värt det, eller hur!

Vad är ett Lika Olika partnerskap värt för ditt företag?

Du hittar mer information om vårt partnerskapsarbete här. Nyfiken? Kontakta oss om du vill veta mer om hur ett partnerskap skulle kunna fungera för ert företag.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


När män misslyckas på jobbet misslyckas de uppåt

När män misslyckas på jobbet misslyckas de uppåt. De blir de befordrade. Håller du med?

Det är när jag tittar igenom Netflix-serien “Inventing Anna” jag börjar reflektera över mina tidigare arbetsplatser och hur olika män och kvinnor (och kanske även dem som identifierar sig som annat) kan bli straffade när vi misslyckats – beroende på kön.

Mellanchefen hade kränkt och mobbat andra kollegor, manliga och kvinnliga, under en längre tid. Många var rädda för att gå till arbetet och flera grät i smyg på toaletterna. När den ohållbara situationen väl uppdagades till chefens chef fick mellanchefen löneökning och ännu mer mandat. Det är en av flera exempel jag själv varit med om.

För att få fler perspektiv och erfarenheter samlar jag ihop ett gäng vänner, män och kvinnor. 8/10 håller (dessvärre) med! Män befordras medan kvinnor straffas och förödmjukas som konsekvens.

Hur kan det vara så?

I arbetet med att coacha medarbetare och chefer till ökat civilkurage, mående och arbetsglädje tipsar jag och kollegorna på Lika Olika om att hantera negativ favorisering på följande sätt:

 1. Säg ifrån! – Ta armkrok med alla kollegor som vill få till förändring. Vi blir starka i nummer. Kräv förändring!
 2. Ta hjälp – Där det finns fackliga representanter ta deras hjälp.
 3. Prata om det – det kan bli en fruktansvärd arbetssituation då härskare får fortsätta. Få dina erfarenheter och känslor ur systemet – prata med kollegor, vänner, dagboken eller en terapeut. Och skäms inte över det!
 4. Var inte rädd – Kommer jag råka illa ut om jag säger något, är en naturlig fråga i en situation där dem som gör fel inte får konsekvenser. Men, var inte rädd. Fråga istället dig själv, är detta en arbetsplats för mig? Är rädsla och orättvisa hållbart för mig?

Glöm inte, du ska må bra och trivas på den plats du ska tillbringa majoriteten av dina vakna timmar. I bästa fall så förändras situationen till det bättre när du eller ni säger ifrån – ordentligt.

Vad är din erfarenhet? Dina tips?

Vill du ge dina kollegor en föreläsning att behålla, länge? Vill du lyfta fram viktiga strategiska beslut men använda en extern röst. Önskar du att konkretisera känslor i relation till omorganisation, nytt ledarskap, otrygghet eller stress. Eller kanske vill du inspirera de anställda att motiveras, engageras och ta nya krafttag? Kanske har ni det hur bra som helst tillsammans och vill behålla detta.

Oavsett vad behovet är, så kan vi skräddarsy ett boostande, tydliggörande och gripande paket som får er att lyfta taket tillsammans.

Kram

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Är det lättare att vara på jobbet än hemma?

Är det lättare att vara på jobbet än hemma? Känns det jobbigt att helgen är runt hörnet? Jag har också varit där. 

Under många år levde jag i en destruktiv relation som fick mig att få ångest inför att åka hem. Jag minns hur skevt det kändes under fredagarna att vilja sitta kvar på kontoret när alla andra i princip mentalt ”checkat ut” redan under lunchen och istället för att arbeta satt med privata planeringar kring allt roligt som planerades under helgen. Anledningarna kan vara olika till oviljan; ensamhet, sjukdom eller något helt annat. Det är ingen tävling, det är vad det är.

Om du är en av dem som inte mår bra hemma, håll ut! Fokusera mot horisonten och kom ihåg följande:

 1. Det är inte meningen att du ska vara rädd för att gå hem (eller känna obehag).
 2. Alla sätt som får dig att våga möta dina rädslor kopplade till hemmet (och göra upp med dem) är ett steg framåt i rätt riktning.
 3. De där blytunga vikterna på axlarna förtjänar inte du.
 4. Var inte rädd – du fixar det här!

Det är en process att gå från något sämre till något bättre. Det kan ta tid. Men det är ALLTID värt det. Ta första steget idag! Och vik inte av från din stig.

Vi är många som vet hur det känns.
Och vi är många som väntar på dig på andra sidan där helgen är något bra.

Kram

Mary Juusela

0 Comments1 Minutes


Boosta ditt team när allt återigen känns instabilt

Fotograf: Maria Neldeborn

Just när vi andats ut efter åren med pandemin och livet med Covid-19 kommer behovet av ytterligare ork och empati. Denna gång för dem som tvingas fly undan från kriget och lämna sina hem, och för alla som känner av hotet av krig här hemma.

Ska vi verkligen tvingas dra efter andan, igen? Precis som när pandemin härjade som värst och allt ställdes in och om.

Vad är poängen med att tänka strategiskt om världen kan ändras idag. Imorgon. Nästa vecka. Och hur ska jag prata med kollegor som kommer från ett land i krig?

Vi är socialt betingade djur. Tillsammans är vi starka, ensamma är vi – ensamma.

Det har varit en tung start på våren för många. Ingen har lämnats oberörd. Behöver ditt team en boost? En chans att stärka banden i teamet genom en ökad förståelse för hur vi påverkar varandra positivt genom tolerans, empati och andra sociala förmågor?

Jag finns här om ni behöver verktyg för att hitta varandra och jobba bättre under svåra förhållanden.

Mina föreläsningar inspirerar och uppmuntrar genom tre olika teman och skräddarsydda föreläsningar. Under 45-120 minuter tar jag alla med på resan för att må bättre tillsammans.

Känslor bygger slutraden

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur. Påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad mina kollegor och chefer har att göra med min nivå av potential, produktivitet och hälsa.

Läs mer om föreläsningen här.

Framgång är ingen enmansshow

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel. Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Läs mer om föreläsningen här.

Jag är inte min hudfärg

Under föreläsningen reser vi genom rasismens historia fram till dagens datum, tar del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lär dig andemeningen i erkända begrepp och får med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism. Framför allt får du under föreläsningen “känna” hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då jag varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter. På ett inbjudande och emotionellt sätt leder jag deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Läs mer om föreläsningen här. 

Alla föreläsningar gå att kombinera med workshop.
Vänligen kontakta mig så hittar vi en tid och plats – även digital – som passar.

Att få teamet att fungera bättre och behålla resultaten i en ostabil värld. Det börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments4 Minutes


Vi kan alla göra stor skillnad för vårt och andras mående genom små handlingar. På jobbet och hemma. Följ med så tränar vi tillsammans på att bli lite bättre för varandra!

Nyhetsbrev för ledare

Vill du utveckla ditt ledarskap för att inkludera fler och skapa ett bättre team? Prenumerera på mitt nyhetsbrev om empatisk ledarskap.