Arbetsplatskonflikter

Arbetsplatskonflikter - blogginlägg- Mary Juusela

Ett vanligt problem på arbetsplatser är när kollegor har olika åsikter, idéer eller synpunkter och det eventuellt utvecklas till en konflikt. Flera kollegor har önskemål som de inte vill släppa. Att en konflikt uppstår mellan ens kollegor påverka arbetsklimatet och produktiviteten negativt. En dålig stämning på arbetsplatsen ger ingen nytta till någon.

Att dela idéer är ju viktig och oftast är problemet hur man delar idéerna och inte den grundläggande tanken bakom dem. När man leta efter orsaken till konflikter är det möjligt att en eller några parter känner att någon blockerar dem från att uppnå sitt mål och ingen vill ge vika – de står upp för sitt önskemål. När de här målen blockeras väcks frustration vilket driver en av parterna att agera gentemot den/de andra parterna.

Det är så viktigt att du och andra ska trivas på jobbet

Många personer håller en bra stämning på arbetsplatsen och det behövs för medarbetare som känner hög arbetsglädje klarar högre arbetsbelastning bättre utan att må dåligt från det. De som trivs brukar prestera bättre och jobba mer effektivt jämfört med de som inte trivs på jobbet. Dessutom kanske de har lägre sjukfrånvaro. Glada medarbetare kan bidra till att ny personal vill jobba där. God stämning sprids och gör så att alla mår bättre av det.

Om konflikten finns, hur kan man lösa dem?

Förutsättningarna för att hitta en väg framåt är bättre om du lägger dig i en konflikt och hanterar den. Sätt att hantera en konflikt kan vara till exempel:

 • Fråga de inblandade om händelsen och om de behöver din hjälp att hitta en lösning.
 • Lugna ner dem och prata igenom det från olika perspektiv.
 • Sära på dem, genom att till exempel tilldela ena parten ett arbete som inte kräver att de möts.
 • Respektera parternas upplevelser. Det handlar om tankarna, känslorna, vilja och deras uppfattning kring motparten.
 • Fokuserar på hur parterna driver konflikten eller hur varje part beter sig, t.ex. hur de kommunicerar med varandra eller undviker varandra.
 • Prata ut om konfliktens vad, vem och hur. Normalt startar konflikter p.g.a. parternas mål.

Det kan vara svårt att avgöra om du ska lägga dig i en konflikt. Ett tips är att lyssna och försöka förstå varför en konflikt uppstod. Om båda parter känner att du blandar dig i för att hjälpa dem kommer alla känna sig mer förstådda och det är en bra start i lösningen.

När du kliver in på arbetsplatsen gör du inte det som en titel, ett projekt, en medarbetare, en chef eller en lönenivå. Inte heller är det som antal kilogram på vågen, en diagnos eller en sexuell läggning. I stället kommer du till ditt sammanhang med hjärtat bultande i halsgropen om att få bli accepterad, respekterad och framför allt – inkluderad.

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därför våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten.

Men hur uppnår vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden?

Känslor bygger slutraden – föreläsning

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur.

Tillsammans med mig påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad dina kollegor och chefer har att göra med din nivå av potentiell, produktivitet och hälsa.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • hur de mänskliga behoven kontrollerar din möjlighet att bli din fulla potential.
 • hur människor är socialt betingade flockdjur som behöver andra för att nå full ROI.
 • hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet.
 • hur dina känslor antingen hjälper eller stjälper ditt fokus på arbetet.
 • varför empati och medmänsklighet är direkt kopplat till företagets lönsamhet.
 • affärspotentialen kring en innovationskultur sprungen ur medmänsklighet.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Känslor bygger slutraden’:

Hur trivs du på din arbetsplats?

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments5 Minutes


Jag är inte min hudfärg

Jag är inte min hudfärg - Föreläsning - Mary Juusela
Mary med partnerföretag Sala Sparbank

Vi är inte vår hudfärg. Lika lite som vi är våra tår, näsor eller ens våra ögon, även om blicken sägs vara själens spegel. Vi är vad som finns inuti, den som bor i vår kropp, med alla de tankar och känslor som gör oss till den person vi är.

Rasism på arbetsplatsen

Att det förekommer rasism på arbetsplatser är ingen nyhet, och dessvärre heller inte alldeles ovanligt. Den kan yttra sig på många olika sätt, och kanske är vissa av de som utövar rasism inte ens medvetna om att de gör det. Vi tror att vi är medvetna om våra handlingar och att vi är öppna för olikheter, medan vi i själva verket kan känna oss rädda och osäkra för det som vi upplever som ovant.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt.

Hur manifesterar sig rasism på arbetsplatsen? 

Det finns olika tecken man bör vara vaksam på när det gäller rasistiskt bemötande på jobbet:

 • Diskriminering i anställningsprocessen. Vissa grupper får inte samma möjligheter som andra att söka jobb eller bli anställda.
 • Diskriminering i lönefrågor. Skillnader i lön för samma arbete.
 • Diskriminering i karriärmöjligheter. Olika möjligheter att klättra i karriären och delta i utbildningar och utvecklingsprogram.
 • Exkludering och utfrysning från arbetsgrupper och sociala sammanhang på arbetsplatsen.
 • Bristande respekt och omtanke från andra anställda och chefer.

Orsaker till rasism på jobbet

Vad är det då som får människor att bete sig rasistiskt på en arbetsplats? Vilka bakomliggande skäl finns det till att vissa bemöter sina kollegor på olika sätt beroende på vilken hudfärg de har eller varifrån i världen de kommer?

Okunskap och fördomar. Detta är kanske den främsta anledningen till rasism på arbetsplatsen. Många människor kanske inte ens vet om att de har underliggande fördomar och stereotypa föreställningar om människor som ser annorlunda ut.

Historiska ojämlikheter. Rasism är inget nytt fenomen. Historiskt sett har det alltid funnits ojämlikheter och orättvisor som riktats mot vissa grupper. Därför krävs det upplysning och utbildning. Inte minst måste man också medvetandegöra djupt rotade fördomar och föra fram dem i ljuset. Öppenhet är a och o för en väl fungerande arbetsplats utan exkluderingar.

Maktstrukturer och privilegier. Rasism på arbetsplatsen kan också bero på maktstrukturer och särskilda privilegier som finns mellan olika grupper av anställda. Det kan bli ett sätt att ytterligare befästa den position man har.

Kulturella skillnader: I vissa fall kan det finnas kulturella skillnader mellan olika grupper av anställda, och även detta kan leda till rasism. Detta kan givetvis uppstå även mellan människor av samma hudfärg och etnicitet, men hudfärg och ursprung kan lätt bli en faktor att skylla olikheterna på.

Bristande inkludering och mångfald. Slutligen kan rasism uppstå på en arbetsplats om den saknar en inkluderande kultur. Det är viktigt att bejaka mångfald och belysa att detta även kan vara ett välkommet och berikande inslag i arbetsmiljön.

Vi är alla lika

Vi går alla från att vara spädbarn till att bli gråhåriga och rynkiga. Vårt yttre skiftar radikalt med åren. Likväl är vi samma person då som nu, bara med aningen mer visdom och erfarenhet. Låt oss använda den erfarenheten, och den klokhet vi med åren fått för att se bortom yttre faktorer.

Det är vad som finns inuti som betyder något, inte vilken hår- eller hudfärg vi har. Och där inne, i hjärtat och känslan, är vi alla förvånansvärt lika varandra.

Jag är inte min hudfärg – föreläsning 

Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat.

Under en gripande och boostande föreläsning får du tillsammans med mig resa genom rasismens historia fram till dagens datum, ta del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lära dig andemeningen i erkända begrepp och få med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism.

Framför allt får du under föreläsningen ’känna’ hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då jag varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter.

På ett inbjudande och emotionellt sätt leder jag deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • vad rasism är.
 • hur rasism känns.
 • vad unconscious bias är.
 • hur fördomar och värderingar uppkommer.
 • vad vi kan göra när rasism sker på arbetsplatsen.
 • hur jag stöttar en kollega/chef som blir utsatt för rasism.
 • hur vi kan arbeta bort rasism på arbetsplatsen.
 • din roll i rasism på arbetsplatsen.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Jag är inte min hudfärg’:

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Vad är medarbetarskap och varför är det viktigt?

Mary Juusela på scen

Ordet ”medarbetarskap” förekommer allt flitigare i samband med ledarskap och arbetsmiljö. Vi hör det ofta, men kanske inte alltid reflekterar över det. Eftersom medarbetarskap inte bara är vanligt förekommande utan också är oerhört betydelsefullt för att ett företag ska lyckas ska vi ta en närmare titt på vad det egentligen betyder.

Vad är medarbetarskap och varför är det viktigt?

Medarbetarskap är inte bara vad det låter som, det vill säga kollegor och anställda. Det har också en vidare betydelse och syftar på de roller som anställda och chefer har inom en organisation. Det kan handla om självständigt arbetande anställda som stundtals även kan axla delar av ledarskapsrollen, men i lika hög grad betyder det samspel och nära samarbete mellan samtliga personer på en arbetsplats.

Som ledare för ett företag är det viktigt att bygga upp ett hälsosamt, produktivt och väl fungerande team, oavsett om det handlar om en större organisation eller en mindre arbetsplats. Därför bör du ägna uppmärksamhet på varje medarbetarskap.

Och varför är medarbetarskap viktigt? Jo, för att nyckeln till en framgångsrik verksamhet är just ett positivt medarbetarskap.

Fem tips för att främja medarbetarskap

Kort sagt kan man alltså säga att medarbetarskap innebär samspel mellan teammedlemmar samtidigt som det är ett sätt att förbättra effektiviteten och stärka kollegiala band. Med detta följer delat ansvar för verksamheten, att man arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och att alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i verksamheten.

Hur gör du då som chef för att uppnå detta? Nedan följer några tips på hur du kan främja medarbetarskap på din arbetsplats:

VAR EN GOD KOMMUNIKATÖR

Tänk på att alltid kommunicera öppet och respektfullt på arbetsplatsen. Därmed blir du ett föredöme för dina anställda för att få dem att agera på samma sätt. Var beredd att lyssna på andras åsikter och förslag, och ge feedback på ett konstruktivt sätt.

VAR EN LAGSPELARE

Medarbetarskap handlar om att fokusera på helheten och vad som är bäst för organisationen. Som chef ska du inte leda uppifrån utan försöka att finnas jämsides med dina anställda. Uppmuntra alla att bli bra lagspelare och var medveten om hur dina handlingar påverkar andra.

GE MEDARBETARNA ANSVAR

Bra medarbetarskap innebär att var och en tar ansvar för sitt arbete och sin utveckling. Se till att alla kan arbeta proaktivt och ta initiativ till förbättrade processer och arbetsflöden.

VAR ÖPPEN FÖR FÖRÄNDRINGAR

Lyssna på dina medarbetares åsikter och förslag, och var beredd att vända skutan när det krävs. På ett väl fungerande företag råder öppenhet och vilja att förändra sig själv och sin arbetsmetod för att uppnå gemensamma mål. Var öppen för nyheter och ge dina medarbetare möjligheter att utveckla nya färdigheter.

VAR LYHÖRD, RÄTTVIS OCH POSITIV

Sist men inte minst måste du visa respekt för dina kollegor och för organisationen som helhet. Behandla alla rättvist, lyssna på var och en och respektera varje medarbetares unika behov. Fokusera på att hitta lösningar istället för att leta problem. Arbeta konstruktivt och förmedla en positiv inställning.

Ett positivt medarbetarskap är avgörande för att uppnå effektiva och hållbara resultat inom organisationer.

Genom att fokusera på olika typer av medarbetarskap och se vad som passar för just din verksamhet kan du skapa en arbetsmiljö som främjar både ledningen och de anställda. I slutänden verkar detta också gynnsamt på utvecklingen och framgången för organisationen i stort. Med hjälp av öppen kommunikation, lyhördhet och nytänkande kan du frammana en kultur som fylls av samarbete, lärande och positiv utveckling. Kort sagt: en arbetsplats när den är som allra bäst!

Framgång är ingen enmansshow

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel.

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Läs mer om föreläsningen här.

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Fokusera positivt på någon annan istället för att jämföra dig

Svårt att sluta att jämföra dig med andra? Alla är så förbannat lyckade! Så ser det i alla fall ut. Glada leenden, prispallar, erkännanden, löneförhöjningar och nya karriärpositioner. OCH på allt detta, lyckade förhållanden, väldresserade barn, stajlade hem och perfekta gräsmattor.

Jag vill inte, men om jag öppnar dörren inför allt så dras jag med. Och det slutar bara med att jag känner mig totalt och fullständigt misslyckad. Tåget har gått för länge sedan. Och igen. Och igen.

Kan du känna igen dig? Kan även du kräkas på det och tidvis bli frustrerad på dig själv att du ens bryr dig? Så var det för mig. Tills jag sa upp mig! Från att jämföras med precis allt och alla hela tiden. Jag började sätta en daglig rutin för att ta mig bort från det negativa för att istället hitta lugnet inifrån. Samma lugn som fått mig att bli mycket mer produktiv – och framför allt – glad.

Poddtips om lycka med Micael Dahlén:

Hur blir man lycklig

Ett sätt som hjälper är att fokusera på att hjälpa andra. Det kan vara att de behöver hjälp att förbättra sig. Eller kanske att komma över något hinder.

Greater Good Science Centre hos Berkeley Universitetet i USA har många exempel på hur att bidra till någon annan ger oss själva väldigt mycket. Fördelarna med att hjälpa andra inkluderar:

 1. Att ge främjar samarbete och social anknytning.
 2. Att ge väcker tacksamhet.
 3. Att ge får oss att känna oss lyckliga.
 4. Att ge är bra för vår hälsa.
 5. Att ge smittar.

I affärssammanhang

Teambyggande aktiviteter är effektiva för att få människor att förstå styrkorna och svagheterna hos sina kollegor och uppnå målen på bästa möjliga sätt. Genom att som team ge till andra blir det gemensamma målet något utanför teamet som gör att människor kan lämna sina egon bakom sig och bara fokusera på att ge. Då blir man gladare och glada teammedlemmar är oftast mer produktiva och effektiva, något många chefer önskar sig.

Att bidra till ett bättre sammanhang ger oss hopp också. Hopp ger motivationen att uppnå mål och mål är hur vi driver företag. Och att vara människa.

Om du vill vara med och bidra genom ditt företag till att skolor får en utbildning i tolerans, inkludering och empati för hjälpa till att minska utanförskap prata gärna med Eddie Ljunggren på Lika Olika som har hand om partnerskap.

Partnerskap

Jag kommer gärna och träffar er för att prata om hur känslor bygger slutraden, att framgång är ingen enmansshow, om partnerskapet med skolor genom Lika Olika eller om något annat som passar er. Kontakta mig på 0703-639831, mary@likaolikametoden.se.

Varma fina hälsningar

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes