Jag är inte min hudfärg

Jag är inte min hudfärg - Föreläsning - Mary Juusela
Mary med partnerföretag Sala Sparbank

Vi är inte vår hudfärg. Lika lite som vi är våra tår, näsor eller ens våra ögon, även om blicken sägs vara själens spegel. Vi är vad som finns inuti, den som bor i vår kropp, med alla de tankar och känslor som gör oss till den person vi är.

Rasism på arbetsplatsen

Att det förekommer rasism på arbetsplatser är ingen nyhet, och dessvärre heller inte alldeles ovanligt. Den kan yttra sig på många olika sätt, och kanske är vissa av de som utövar rasism inte ens medvetna om att de gör det. Vi tror att vi är medvetna om våra handlingar och att vi är öppna för olikheter, medan vi i själva verket kan känna oss rädda och osäkra för det som vi upplever som ovant.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt.

Hur manifesterar sig rasism på arbetsplatsen? 

Det finns olika tecken man bör vara vaksam på när det gäller rasistiskt bemötande på jobbet:

 • Diskriminering i anställningsprocessen. Vissa grupper får inte samma möjligheter som andra att söka jobb eller bli anställda.
 • Diskriminering i lönefrågor. Skillnader i lön för samma arbete.
 • Diskriminering i karriärmöjligheter. Olika möjligheter att klättra i karriären och delta i utbildningar och utvecklingsprogram.
 • Exkludering och utfrysning från arbetsgrupper och sociala sammanhang på arbetsplatsen.
 • Bristande respekt och omtanke från andra anställda och chefer.

Orsaker till rasism på jobbet

Vad är det då som får människor att bete sig rasistiskt på en arbetsplats? Vilka bakomliggande skäl finns det till att vissa bemöter sina kollegor på olika sätt beroende på vilken hudfärg de har eller varifrån i världen de kommer?

Okunskap och fördomar. Detta är kanske den främsta anledningen till rasism på arbetsplatsen. Många människor kanske inte ens vet om att de har underliggande fördomar och stereotypa föreställningar om människor som ser annorlunda ut.

Historiska ojämlikheter. Rasism är inget nytt fenomen. Historiskt sett har det alltid funnits ojämlikheter och orättvisor som riktats mot vissa grupper. Därför krävs det upplysning och utbildning. Inte minst måste man också medvetandegöra djupt rotade fördomar och föra fram dem i ljuset. Öppenhet är a och o för en väl fungerande arbetsplats utan exkluderingar.

Maktstrukturer och privilegier. Rasism på arbetsplatsen kan också bero på maktstrukturer och särskilda privilegier som finns mellan olika grupper av anställda. Det kan bli ett sätt att ytterligare befästa den position man har.

Kulturella skillnader: I vissa fall kan det finnas kulturella skillnader mellan olika grupper av anställda, och även detta kan leda till rasism. Detta kan givetvis uppstå även mellan människor av samma hudfärg och etnicitet, men hudfärg och ursprung kan lätt bli en faktor att skylla olikheterna på.

Bristande inkludering och mångfald. Slutligen kan rasism uppstå på en arbetsplats om den saknar en inkluderande kultur. Det är viktigt att bejaka mångfald och belysa att detta även kan vara ett välkommet och berikande inslag i arbetsmiljön.

Vi är alla lika

Vi går alla från att vara spädbarn till att bli gråhåriga och rynkiga. Vårt yttre skiftar radikalt med åren. Likväl är vi samma person då som nu, bara med aningen mer visdom och erfarenhet. Låt oss använda den erfarenheten, och den klokhet vi med åren fått för att se bortom yttre faktorer.

Det är vad som finns inuti som betyder något, inte vilken hår- eller hudfärg vi har. Och där inne, i hjärtat och känslan, är vi alla förvånansvärt lika varandra.

Jag är inte min hudfärg – föreläsning 

Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat.

Under en gripande och boostande föreläsning får du tillsammans med mig resa genom rasismens historia fram till dagens datum, ta del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lära dig andemeningen i erkända begrepp och få med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism.

Framför allt får du under föreläsningen ’känna’ hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då jag varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter.

På ett inbjudande och emotionellt sätt leder jag deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • vad rasism är.
 • hur rasism känns.
 • vad unconscious bias är.
 • hur fördomar och värderingar uppkommer.
 • vad vi kan göra när rasism sker på arbetsplatsen.
 • hur jag stöttar en kollega/chef som blir utsatt för rasism.
 • hur vi kan arbeta bort rasism på arbetsplatsen.
 • din roll i rasism på arbetsplatsen.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Jag är inte min hudfärg’:

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Vad är medarbetarskap och varför är det viktigt?

Mary Juusela på scen

Ordet ”medarbetarskap” förekommer allt flitigare i samband med ledarskap och arbetsmiljö. Vi hör det ofta, men kanske inte alltid reflekterar över det. Eftersom medarbetarskap inte bara är vanligt förekommande utan också är oerhört betydelsefullt för att ett företag ska lyckas ska vi ta en närmare titt på vad det egentligen betyder.

Vad är medarbetarskap och varför är det viktigt?

Medarbetarskap är inte bara vad det låter som, det vill säga kollegor och anställda. Det har också en vidare betydelse och syftar på de roller som anställda och chefer har inom en organisation. Det kan handla om självständigt arbetande anställda som stundtals även kan axla delar av ledarskapsrollen, men i lika hög grad betyder det samspel och nära samarbete mellan samtliga personer på en arbetsplats.

Som ledare för ett företag är det viktigt att bygga upp ett hälsosamt, produktivt och väl fungerande team, oavsett om det handlar om en större organisation eller en mindre arbetsplats. Därför bör du ägna uppmärksamhet på varje medarbetarskap.

Och varför är medarbetarskap viktigt? Jo, för att nyckeln till en framgångsrik verksamhet är just ett positivt medarbetarskap.

Fem tips för att främja medarbetarskap

Kort sagt kan man alltså säga att medarbetarskap innebär samspel mellan teammedlemmar samtidigt som det är ett sätt att förbättra effektiviteten och stärka kollegiala band. Med detta följer delat ansvar för verksamheten, att man arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och att alla medarbetare känner sig delaktiga och engagerade i verksamheten.

Hur gör du då som chef för att uppnå detta? Nedan följer några tips på hur du kan främja medarbetarskap på din arbetsplats:

VAR EN GOD KOMMUNIKATÖR

Tänk på att alltid kommunicera öppet och respektfullt på arbetsplatsen. Därmed blir du ett föredöme för dina anställda för att få dem att agera på samma sätt. Var beredd att lyssna på andras åsikter och förslag, och ge feedback på ett konstruktivt sätt.

VAR EN LAGSPELARE

Medarbetarskap handlar om att fokusera på helheten och vad som är bäst för organisationen. Som chef ska du inte leda uppifrån utan försöka att finnas jämsides med dina anställda. Uppmuntra alla att bli bra lagspelare och var medveten om hur dina handlingar påverkar andra.

GE MEDARBETARNA ANSVAR

Bra medarbetarskap innebär att var och en tar ansvar för sitt arbete och sin utveckling. Se till att alla kan arbeta proaktivt och ta initiativ till förbättrade processer och arbetsflöden.

VAR ÖPPEN FÖR FÖRÄNDRINGAR

Lyssna på dina medarbetares åsikter och förslag, och var beredd att vända skutan när det krävs. På ett väl fungerande företag råder öppenhet och vilja att förändra sig själv och sin arbetsmetod för att uppnå gemensamma mål. Var öppen för nyheter och ge dina medarbetare möjligheter att utveckla nya färdigheter.

VAR LYHÖRD, RÄTTVIS OCH POSITIV

Sist men inte minst måste du visa respekt för dina kollegor och för organisationen som helhet. Behandla alla rättvist, lyssna på var och en och respektera varje medarbetares unika behov. Fokusera på att hitta lösningar istället för att leta problem. Arbeta konstruktivt och förmedla en positiv inställning.

Ett positivt medarbetarskap är avgörande för att uppnå effektiva och hållbara resultat inom organisationer.

Genom att fokusera på olika typer av medarbetarskap och se vad som passar för just din verksamhet kan du skapa en arbetsmiljö som främjar både ledningen och de anställda. I slutänden verkar detta också gynnsamt på utvecklingen och framgången för organisationen i stort. Med hjälp av öppen kommunikation, lyhördhet och nytänkande kan du frammana en kultur som fylls av samarbete, lärande och positiv utveckling. Kort sagt: en arbetsplats när den är som allra bäst!

Framgång är ingen enmansshow

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel.

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när Mary föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Läs mer om föreläsningen här.

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Vad händer när företag engagerar sig i samhället?

Lika Olika har temadag på Olympicaskolan i Hedemora

En del av min tid går till att arbeta med skolor och föreningar för att öka tolerans och hälsa. Jag får chans att göra det ännu mer när företag i samhället engagerar sig och stödjer vårt arbete genom vårt koncept Lika Olika partnerskap.

På 6 av de 150+ skolor vi arbetar med får vi göra detta med support av Södra Dalarnas Sparbank. Personalen på en av skolorna, Johan-Olovsskolan, tyckte att föreläsningarna till dem och eleverna var magiska:

“Mary fångar verkligen ens intresse och det är lätt att känna igen sig. Vi ser fram emot fler temadagar framöver med Lika Olika. Vi har utmaningar att få eleverna att efterleva budskapet, men vi ser fram emot långsiktigt stöd i arbetet med Lika Olika.” 

Föreläsning med Mary Juusela.

Skolorna får hjälp genom Lika Olika-metodens evidensbaserade process:

 1. Insikt
 2. Kunskap
 3. Verktyg
 4. Action

Skolpersonal och elever genomgår under 3 år av föreläsningar, workshops och/eller online learning. I praktiken får dem:

 • Stöd att konkretisera och tillgängliggöra värdegrundsarbetet i organisationens alla led och gå från plan till handling.
 • Se skolans situation ur olika perspektiv och utarbeta behovsplan.
 • Öka kunskapen kring hur utanförskap påverkar den psykiska hälsan och mänskliga potentialen.
 • Tillgängliggöra, och framförallt, konkretisera mångfald, inkludering och tolerans skräddarsytt för alla årskurser samt skolpersonal och vårdnadshavare.
 • Stärka och erkänna goda beteenden till en gemensam grund att återkomma till.
 • Förändra negativa beteenden och mönster innan de växer.
 • Engagera och inspirera medarbetare att vilja vara inkluderande och toleranta.
 • Hjälpa pedagoger att få sina elevgrupper motiverade, engagerade och fokuserade på att själva ta tag i situationer som uppstår.
 • Stötta skolledningen att verkställa mål och strategier för skolan.

Ett av Lika Olikas partnerföretag säger så här:

”Man behöver inte tycka lika eller vara lika, men man behöver kunna förhålla sig till varandra på ett bra sätt. Samarbetet med Lika Olika bidrar till ett bättre Västra Mälardalen för oss alla. Elever, personal och vårdnadshavare får en stor portion omtanke, medmänsklighet och förståelse under projektet. Det är konkret och går rakt in i hjärta och hjärna.” – Mikael Bohman, VD, Sparbanken Västra Mälardalen

Är ett partnerskap med Lika Olika ekonomiskt värt det?

Columbia University visade i en studie att för varje investerad USD på värdegrundsarbete och sociala och emotionella kunskaper fick man tillbaka 11 USD. Det låter värt det, eller hur!

Vad är ett Lika Olika partnerskap värt för ditt företag?

Du hittar mer information om vårt partnerskapsarbete här. Nyfiken? Kontakta oss om du vill veta mer om hur ett partnerskap skulle kunna fungera för ert företag.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Boosta ditt team när allt återigen känns instabilt

Fotograf: Maria Neldeborn

Just när vi andats ut efter åren med pandemin och livet med Covid-19 kommer behovet av ytterligare ork och empati. Denna gång för dem som tvingas fly undan från kriget och lämna sina hem, och för alla som känner av hotet av krig här hemma.

Ska vi verkligen tvingas dra efter andan, igen? Precis som när pandemin härjade som värst och allt ställdes in och om.

Vad är poängen med att tänka strategiskt om världen kan ändras idag. Imorgon. Nästa vecka. Och hur ska jag prata med kollegor som kommer från ett land i krig?

Vi är socialt betingade djur. Tillsammans är vi starka, ensamma är vi – ensamma.

Det har varit en tung start på våren för många. Ingen har lämnats oberörd. Behöver ditt team en boost? En chans att stärka banden i teamet genom en ökad förståelse för hur vi påverkar varandra positivt genom tolerans, empati och andra sociala förmågor?

Jag finns här om ni behöver verktyg för att hitta varandra och jobba bättre under svåra förhållanden.

Mina föreläsningar inspirerar och uppmuntrar genom tre olika teman och skräddarsydda föreläsningar. Under 45-120 minuter tar jag alla med på resan för att må bättre tillsammans.

Känslor bygger slutraden

Föreläsningen lyfter fram individens roll i sammanhanget och därmed hur alla medarbetare har sin del i att skapa en inkluderande och tolerant företagskultur. Påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Hur fungerar människor? Vad är gruppsykologi? Och hur är våra känslor kopplade till hur väl vi når vår fulla potential. Följaktligen vad mina kollegor och chefer har att göra med min nivå av potential, produktivitet och hälsa.

Läs mer om föreläsningen här.

Framgång är ingen enmansshow

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel. Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder Mary oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Läs mer om föreläsningen här.

Jag är inte min hudfärg

Under föreläsningen reser vi genom rasismens historia fram till dagens datum, tar del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lär dig andemeningen i erkända begrepp och får med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism. Framför allt får du under föreläsningen “känna” hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då jag varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter. På ett inbjudande och emotionellt sätt leder jag deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Läs mer om föreläsningen här. 

Alla föreläsningar gå att kombinera med workshop.
Vänligen kontakta mig så hittar vi en tid och plats – även digital – som passar.

Att få teamet att fungera bättre och behålla resultaten i en ostabil värld. Det börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments4 Minutes


I en allt mer självcentrerad värld

I en allt mer självcentrerad värld är det viktigt att påminnas om att ingen arbetsgrupp är starkare än den svagaste länken. Tillväxt och framgång är ingen enmansshow.

Nu, när de flesta av oss har jobbat hemma, har suttit och klarat oss på egen hand, är det lätt att tänka sig att vi kan allt. Vi kan jobba ensam och få klart uppgifter. Vi behöver inte diskutera eller involvera andra – vi klarar det.

Även under normala tider har många företag avdelningar som arbetar parallellt, utan tillräckligt mycket kontakt med de andra avdelningarna.

Vad tror du har hänt nu när vi inte sett de andra? Att vi inte har träffat de som jobbar i de andra avdelningarna, kanske sedan två år tillbaka. Att vi har behövt klara oss, att klara arbetet och hålla företaget i gång – i stort sett utan de andra.

Det är inte nödvändigtvis så att vi inte setts alls men betydligt mindre. Risken är att vi nu har svårt att komma tillbaka och arbeta med alla. Och det behövs.

Ett väl fungerande, effektivt team jobbar mot gemensamma mål med ett beroende mellan alla så att de behöver varandra för att arbeta med framgång. Vad gör vi för att få tillbaka flödet emellan oss? Hur litar vi på varann så att vi blir starka tillsammans?

Människan är ett socialt betingat djur. Tillsammans är vi starka, ensamma är vi – ensamma. Huruvida vi når vår fulla nivå av potential och produktivitet är till stor del kopplat till vilka människor vi dagligen har omkring oss: chefer, kollegor och kunder. Ändå väljer vi sällan varandra, det gör dem som rekryterar. Men det förväntas att det ska fungera – tillsammansskapandet.

Framgång är ingen enmansshow – en föreläsning som hjälpa dig med situationen

Härskartekniker, favorisering, prat bakom ryggen och skämt som sker på bekostnad av andra är vardag på många arbetsplatser. Sociala beteenden som exkluderar, isolerar och hämmar såväl individer som kreativitet, konkurrenskraft och trivsel.

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder jag er i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när jag föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om:

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Framgång är ingen enmansshow’:

Framgång är ingen enmansshow

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig ⭐️

Mary

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Är du mer värdefull för att du gått/går på en prestigefylld institution?

Ett dolt behov på våra universitet och högskolor ligger i att stärka individens självkänsla och grundtrygghet, vilket är tydligt efter samtal med studenter från såväl Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm, KTH mfl.

Under titeln ”More than my merits” föreläser jag på uppdrag av universitetet och högskolor för svenska och internationella studenter vid om egenvärde och vad som egentligen spelar roll över tid för din egen utveckling.

Kom ihåg:

 1. Du är inte dina meriter.
 2. Om du misslyckas är det inte kört.
 3. Ditt värde är inte i vad du presterar, utan i vem du är.
 4. För att nå din fulla potential måste du först och främst må bra och leva ett balanserat liv.
 5. Din hälsa är mer värt än titlar, pengar och anseende.

Under mina egna år på Handelshögskolan i Stockholm fick även jag min dos av ett mer ”elitistiskt” synsätt. Visst påverkar det individen att dagligen möta ett mantra om status, pengar och anseende, och att det är det enda som räknas. 

För att stå emot krävs självkännedom, grundtrygghet och vad jag kallar ”livlinor”. Det vill säga människor som påminner dig om din egen ”litenhet på jorden” och om vad som egentligen gör människor värdefulla. För mig var det min familj som var den balansen.

I mitt arbete med Lika Olika-metoden möter jag ofta chefer, arbetsgrupper eller till och med hela organisationer som anser sig vara något förmer än ”alla andra”. Man har ett tydligt ”vi” och ”dem” och är litet intresserad av att justera den uppfattningen. 

I mina min tioåriga studie kring potential, prestation och hälsa är det ändå tydligt – vill man nå himlen behöver man mångfalden. 

I detta fall kan mångfald innebära att vilja arbeta med dem som har en helt annan akademisk bakgrund än du. Eller för den delen, ingen akademisk bakgrund alls.

(Fint att få äran att boosta internationella ingenjörsstudenter på Chalmers i just detta. Ni ska ju räcka länge!)

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


Fokusera positivt på någon annan istället för att jämföra dig

Svårt att sluta att jämföra dig med andra? Alla är så förbannat lyckade! Så ser det i alla fall ut. Glada leenden, prispallar, erkännanden, löneförhöjningar och nya karriärpositioner. OCH på allt detta, lyckade förhållanden, väldresserade barn, stajlade hem och perfekta gräsmattor.

Jag vill inte, men om jag öppnar dörren inför allt så dras jag med. Och det slutar bara med att jag känner mig totalt och fullständigt misslyckad. Tåget har gått för länge sedan. Och igen. Och igen.

Kan du känna igen dig? Kan även du kräkas på det och tidvis bli frustrerad på dig själv att du ens bryr dig? Så var det för mig. Tills jag sa upp mig! Från att jämföras med precis allt och alla hela tiden. Jag började sätta en daglig rutin för att ta mig bort från det negativa för att istället hitta lugnet inifrån. Samma lugn som fått mig att bli mycket mer produktiv – och framför allt – glad.

Poddtips om lycka med Micael Dahlén:

Hur blir man lycklig

Ett sätt som hjälper är att fokusera på att hjälpa andra. Det kan vara att de behöver hjälp att förbättra sig. Eller kanske att komma över något hinder.

Greater Good Science Centre hos Berkeley Universitetet i USA har många exempel på hur att bidra till någon annan ger oss själva väldigt mycket. Fördelarna med att hjälpa andra inkluderar:

 1. Att ge främjar samarbete och social anknytning.
 2. Att ge väcker tacksamhet.
 3. Att ge får oss att känna oss lyckliga.
 4. Att ge är bra för vår hälsa.
 5. Att ge smittar.

I affärssammanhang

Teambyggande aktiviteter är effektiva för att få människor att förstå styrkorna och svagheterna hos sina kollegor och uppnå målen på bästa möjliga sätt. Genom att som team ge till andra blir det gemensamma målet något utanför teamet som gör att människor kan lämna sina egon bakom sig och bara fokusera på att ge. Då blir man gladare och glada teammedlemmar är oftast mer produktiva och effektiva, något många chefer önskar sig.

Att bidra till ett bättre sammanhang ger oss hopp också. Hopp ger motivationen att uppnå mål och mål är hur vi driver företag. Och att vara människa.

Om du vill vara med och bidra genom ditt företag till att skolor får en utbildning i tolerans, inkludering och empati för hjälpa till att minska utanförskap prata gärna med Eddie Ljunggren på Lika Olika som har hand om partnerskap.

Partnerskap

Jag kommer gärna och träffar er för att prata om hur känslor bygger slutraden, att framgång är ingen enmansshow, om partnerskapet med skolor genom Lika Olika eller om något annat som passar er. Kontakta mig på 0703-639831, mary@likaolikametoden.se.

Varma fina hälsningar

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Att vara snabb på bollen – bra eller inte?

Är du alltid ”snabb på bollen”? Har du funderat på om det verkligen är en fördel? Att du istället bidrar till ogenomtänkta beslut? Risken är att vi bara reagera snarare än att vi hittar rätt lösning.

Nu skulle jag vilja utmana dig att sova på saken. Eller ja, åtminstone ge dig själv en timme eller två att hinna tänka igenom eventuella möjligheter och väga dem med risker. Eller om du hellre vill, hinna gå igenom vilka resurser som kommer att krävas av dig?

Konsekvensen av beslutet

 • Kommer jag hinna med allt annat jag behöver producera?
 • Finns det ork att hålla tempo och fokus?
 • Kommer jag att belastas ytterligare så att jag behöver arbeta senare eller mer?

Att ge TID åt dina beslut kommer att ge dig marginalen du behöver för att hitta den bästa lösningen och ta dig ett steg närmare ditt mål – i arbetsliv och i fritid.

Ett bra sätt att börja träna bort dina bråttom-beteenden är att träna på ACCEPTANS av situationer som uppkommer. Exempelvis att ta kön till banken för vad den är. Lång. Tidskrävande. Ineffektiv tid.

Den här tiden är också en gåva. Nu har du tid att tänka igenom alla möjliga resultat av ett beslut. Och om du behöver ta ett beslut utan en kö att vänta i, lägg undan mobilen, iaktta din omgivning och andas djupt tio gånger.

Acceptera tiden som krävs av dig och försök inte multitaska. Det dränerar dig och lämnar dig splittrad. Var här och nu och hålla fokus just på det problemet.

Känslan är ett bra beslut

När du har tänkt färdigt ska du känna dig tillfreds och trygg. Du kan känna dig helt bekväm med beslutet och det befriar hjärnan från allt annat.

Känslor bygger slutraden

Vi är alla människor och människor är styrda av sina känslor. Det är därmed våra känslor som avgör vad som slutligen står på sista raden av resultatrapporten. Hur blir vi vår fulla potential? Och hur kan vi tillsammans stärka resultatet på slutraden? Klicka här för mer information om min föreläsning ’Känslor bygger slutraden’.

Känslor bygger slutraden

I din vardag finns många ”luckor” av väntetid. Det mesta beror på hur du väljer att se på saken. Hur tar du dig an tiden? Hur är det med dig, ser du hinder eller möjligheter? ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Tips för att öka effektiviteten bland kollegor

Mary föreläser för ett företag

Vad betyder det för dig att bli förstådd av andra i arbetssituationer? Hur tror du att det känns för någon som inte känner sig förstådd eller som har idéer som inte blir accepterade?

Att jobba ensam är inte lönsamt, något som alla företagsledare och chefer borde vara intresserade av då lönsamheten i helhet och det som hamnar på slutraden i synnerhet kommer från medarbetarnas humankapital – med upp emot 60 procent!

Men för att jobba effektivt med andra behöver man förstå hur de tänker, och framför allt att vilja förstå som minimum. Det är empati.

Var kommer empati ifrån?

Empati är någonting som vi i största mån behöver lära oss. En Cambridge University studie från 2018 visar att bara 10% av vår empatiska förmåga är genetisk, resten kan vi träna upp. Empati är därmed en färdighet som vi kan lära oss.

Som alla andra färdigheter behöver man öva och öva.

Tips!

När du har ett lugnt tillfälle under dagen idag, ta några minuter och tänk efter varför de senaste personerna du träffat reagerat på det sätt som de gjorde. Vad kan ha påverkat deras respons?

Tips!

Ett sätt som kan hjälpa empatin är att läsa böcker om människor som är annorlunda eller lever på en annat sätt än dig själv.

I kroppen min: resan mot livets slut och alltings början. Kristian Gidlund, 2013.
Torka aldrig tårar utan handskar. Jonas Gardell
Saffron Dreams. Shaila Abdullah
Låt vargarna komma. Carol Rifka Brunt
Om du bara visste. Caroline Säfstrand
The Empathy Edge. Maria Ross
Chocken efter fallet. Nathan Filer

Ett exempel

Många chefer kämpar med att hitta tid för att svara på mejlen. Det är lätt hänt att det blir sent på kvällen eller tidigt på morgonen, tider när vi är mindre störd av andra. Eller tar du kanske tid varje söndag för att förbereda inför veckan genom att få iväg en massa e-post?

Hur känns det för dem som får mejl av dig under dessa tider? Även om du inte förväntar dig att någon ska svara direkt så känner många kanske att de borde?

Tips!

Många e-postsystem har möjligheter att ’försena leveransen’ av mejlet. Välj att mejlet skickas under arbetstider. Sedan kan du skriva mejlen när du vill utan att stressa andra eller få dem att somna sent.

Hur hjälper man teamet att tänka mer på hur andra mår

Mina föreläsningar är byggda på att hjälpa så många som möjligt att bli mer empatisk. Välj en eller fler tillfällen för att skapa en bättre arbetsplats för alla.

Framgång är ingen enmansshow

Sista tanken kring empati – vi är alla unika. Vi borde alla sträva efter att lära oss att blir mer empatisk, att skapa en arbetsmiljö som hjälper alla att öka deras empati för varann och att se teamets produktivitet och effektivitet öka det med.

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes