Multiföretag partnerskapsprojekt genom Rotary i Finland

Skolan är en av de viktigaste institutionerna för samhällets framtid. Det är i skolan som våra barn utbildas och formas till framtida ledare, innovatörer och samhällsmedborgare. Därför är det av yttersta vikt att skolorna är en plats där barn kan trivas och utvecklas optimalt. En avgörande faktor för att uppnå detta är samarbetet mellan företag och sociala företag, vilket kan förbättra skolornas och skolbarnens välmående på många sätt.

Tillsammans förbättrar vi medmänskligheten lokalt där vi lever, arbetar och bor.

I vårt Lika Olika Partnerskap-koncept blir ert företag en Lika Olika-fadder för antingen lokala skolor eller lokala föreningar. Vårt mål är att träna individer och grupper i sociala färdigheter som ökar empati, tolerans och inkludering för att bli bättre medmänniskor.

Partnerskapet med Rotary i Finland 

År 2019 stod Forssa och Salo inför utmaningar som arbetslöshet, skolavhopp, hemmamiljö, alkohol- och drogproblem samt ökande psykiska problem bland ungdomar. Dessa utmaningar krävde lösningar, och olika aktörer, inklusive skolor, organisationer och statliga institutioner, letade efter nya sätt att förstärka befintliga förebyggande åtgärder för att motverka ökande psykiska problem och förebygga skolmobbning.

För att adressera dessa utmaningar engagerade de lokala Rotaryklubbarna i Forssa (Sepänpää Rotaryklubb och deras Goodfather-projekt) och Salo (Uskela Rotaryklubb) sig starkt i att förbättra förhållandena för ungdomar i sina samhällen. De hade hört talas om Lika Olika-metodens framgångsrika arbete på Åland när det gäller att förebygga socialt utanförskap, mobbning och psykiska problem.

Resan till Åland

I maj 2019 besökte en delegation från Forssa för att få en djupare förståelse för Lika Olika-metodens process, resultat och effekter på både kort och lång sikt. Åland hade flera år av erfarenhet med metoden, och flera ledande tjänstemän och rektorer som hade använt metoden deltog i mötena.

Pilotprojektet och partnerföretagen som gjorde det möjligt

Pilotprojektet omfattade två skolor, nämligen Forssa Keskuskoulu (årskurs 1-9) och Salo Hermanns skola (årskurs 7-9), under ett år, och ytterligare ett år för en tredje skola i Salo. Projektet finansierades av sponsorer som Freudenberg Group och dess Salo-kontor, Lounea, Lounaismaan Osuuspankki, Hotelli Fabrik och andra, vilket möjliggjorde implementeringen av metoden i finskspråkiga skolor.

Pilotprojektet bestod av en utbildningsprocess som omfattade flera arbetsmoduler för social kompetens, inklusive introduktionen av Lika Olika-metoden, varför och hur social kompetens spelar en roll och hur alla kan påverka vardagen inom skolan och samhället. Metoden implementerades i fem steg:

 1. Lyssna: Förforskning genom intervjuer och onlineundersökningar.
 2. Orientering: Personalutbildning och presentation av förforskningsresultat.
 3. Undervisning: Temadag för elever och föreläsningar för föräldrar och vårdnadshavare.
 4. Mätning: Uppföljningsundersökningar, djupintervjuer och dataanalys.
 5. Rapportering: Rekommendationer till skolledningen och pedagogisk personal.

Resultaten

”Genast, redan på temadagen och under de följande veckorna, förändrades elevernas beteende. De hade verkligen lyssnat på vad Mary hade sagt. Det var helt klart viktigt för dem.” Lärare, Keskuskoulu, Forssa

Lika Olika-metoden hade en positiv påverkan. Eleverna kom ihåg och tillämpade de lärdomar de fått efter flera månader, och pedagogerna var ivriga att fortsätta arbetet med metoden.

”Efter Lika Olika-temadagen har det skett en stor förändring i klassen. Förr var det många dispyter och argument. Från november till nu, fram till mars, är alla lugna och vi bråkar inte. Och jag är säker på att det har att göra med vad vi har lärt oss. Och hur det lärdes ut.” Elev i 6:e klass, Keskuskoulu, Forssa

Implementeringen och replikeringen av arbetet i flera skolor i varje stad/kommun har visat sig vara effektivt i kampen mot socialt utanförskap. Båda pilotskolorna är villiga att fortsätta det framgångsrika arbetet, och det rekommenderas att skolor arbetar med metoden genom ett helt treårigt program för att maximera dess fördelar för individuell, grupp- och samhällsnivå.

”Ja. Efter temadagen har förändringen varit stor. Det är vänligare. Det är lugnare.”Elev i 9:e klass, Hermann skola, Salo

Ökningen av psykiska problem och sociala utmaningar bland unga gör arbetet med att stärka social kompetens, empati, tolerans och inkludering än mer angeläget. Detta arbete är viktigt för att stärka samhällets sociala välmående och främja en positiv och inkluderande skolmiljö.

Är partnerskapet något för ditt företag?

Läs mer om hur partnerskapet fungerar och hur andra har varit fadderföretag i det lokala samhället:

www.likaolikametoden.se/partnerskap/

www.maryjuusela.se/partnerskap/

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig Kontakta mig om du vill höra mer om hur partnerskapet kan fungera för ditt företag.

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes


Att reflektera över konsekvenserna av vårt språkbruk

I en värld där skämt och jargonger ofta används för att bygga gemenskap och humor, är det viktigt att reflektera över konsekvenserna av vårt språkbruk. Nu, mer än någonsin, behöver vi vara medvetna om hur våra ord påverkar andra och skapar en arbetsmiljö där alla känner sig respekterade och inkluderade.

Har du tänkt på hur ofta vi säger negativa ord till varandra, så där lite i förbifarten?

”Har du klippt dig, så där kan du inte se ut! Du får gå tillbaka! Nä, jag bara skojar!” 

Ofta bara på skoj, kollegor emellan. “Det är ingen som blir ledsen, vi pratar så.” ”Alla gör det!” Frågan är, vad gömmer sig bakom skratten? Är det roligt att få höra att du inte ser fin ut, inte hänger med eller har ett utseende eller kropp som ser ut på ett visst sätt? Och hur mycket ska man behöva “tåla” på jobbet vad gäller skämt och jargonger?

Under täckmanteln av skämt och humor kan vi ibland säga saker som sårar eller nedvärderar våra kollegor. Vi kanske inte menar illa, men orden kan ha en stark inverkan på dem. Att säga till någon att de inte ser bra ut eller inte uppfyller vissa skönhetssnormer kan underminera deras självkänsla och göra dem osäkra på sin plats i arbetsgruppen.

Språkbruk och skämt kan ha en betydande inverkan på vårt välmående och vår prestation. Min studie som genomfördes med 700 svenska familjer visade att upp till 60 procent av påverkan kan härledas till språkbruket. Det är en tankeställare och en påminnelse om att våra ord har makt och att vi har ett ansvar att använda dem på ett sätt som främjar en positiv och inkluderande arbetsmiljö.

Under denna resa är det också viktigt att vara medveten om den inverkan arbetsplatsjargongen har på vår kultur och vårt sätt att interagera med varandra. Genom att vara medvetna om att skämtandet inte bara handlar om humor utan också om att visa omsorg och ta hand om varandra kan vi forma en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade och sedda.

Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk en föreläsning som visar hur dina kollegor har mandat över din nivå av produktivitet genom hur de skämtar.

På ett spännande och lättillgängligt vis lyfter föreläsningen fram grundläggande mänsklig psykologi och hur vi människor fungerar som flockdjur – och vad vi går med på för att få tillhöra gruppen.

Tillsammans med mig påbörjas resan in i det allra mest mänskliga, våra känslor. Insikter och aha-upplevelser varvas med kunskap och rolig fakta som deltagarna kan använda direkt i arbetet tillsammans.

Genom att få fler att skratta med, inte åt, kan ni höja såväl individens som arbetsgruppens potential och produktivitet med uppemot 60 procent.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Jag bara skämtar – jargonger och språkbruk’:

Föreläsningen passar bra ihop med Nu räcker det!

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments4 Minutes


Med små enkla handlingar kan man öka civilkurage, förbättra språkbruk, minska fördomar och negativa attityder

Civilkurage, gott språkbruk, och att motverka fördomar och negativa attityder utgör hörnstenarna för ett inkluderande och harmoniskt samhälle. Dessa fundamentala värderingar är inte bara av betydelse för enskilda individer utan spelar en avgörande roll för att bygga upp ett tolerant och respektfullt samhälle där mångfald uppmuntras och accepteras. När vi engagerar oss i små och enkla handlingar i vår vardagliga interaktion med andra, kan vi gemensamt skapa en samhällskultur präglad av ömsesidig förståelse och samarbete.

Dessa hörnstenar – civilkurage, bra språkbruk och att motverka fördomar och negativa attityder – är inte bara viktiga för samhället i stort, utan de har också en avgörande betydelse för företag och organisationer.

Civilkurage spelar en betydande roll i en företagskontext genom att uppmuntra anställda att våga ta risker, ifrågasätta orättvisor och förespråka etiska beslut.

Gott språkbruk är nödvändigt för att skapa en positiv arbetsmiljö och effektiv kommunikation.

Motverkande av fördomar och negativa attityder är oerhört viktigt i företagsvärlden där mångfald och inkludering blir alltmer betydelsefullt.

För att uppnå detta, här är några viktiga tips:

 1. Visa civilkurage: Våga stå upp för det som är rätt, även om det kan vara obekvämt eller riskabelt. Agera när du ser orättvisor eller kränkande beteenden, och hjälp och stötta den som drabbas. Mod och solidaritet skickar en tydlig signal om att sådana beteenden inte accepteras.
 2. Använd ett gott språkbruk: Var medveten om ditt språk och undvik kränkande eller nedvärderande ord. Uttryck dig konstruktivt och visa respekt gentemot andra. Orden vi väljer påverkar andra människor och skapar atmosfären i samhället.
 3. Utmana fördomar: Var medveten om dina egna förutfattade meningar och öppna upp för nya perspektiv. Lyssna på andras berättelser och erfarenheter för att omvärdera dina fördomar. Aktivt sök mångfald i dina sociala kretsar och arbetsplatser för att skapa en mer inkluderande miljö.

Genom att agera med civilkurage, välja våra ord med omsorg, och vara öppna för olika perspektiv, kan vi alla bidra till en positiv förändring på våra arbetsplatser. Dessa små enkla handlingar har stor påverkan och hjälper oss att bygga upp ett arbetsplats där alla känner sig respekterade och inkluderade oavsett bakgrund. Låt oss tillsammans arbeta för en gemensam framtid präglad av samarbete och respekt.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments3 Minutes


Utveckla dina sociala färdigheter för företaget: upptäck kraften i samarbete

I en era dominerad av teknologiska framsteg och virtuella interaktioner är förmågan att skapa personliga kontakter fortsatt avgörande. Sociala färdigheter gör det möjligt för individer att skapa goda relationer, lösa konflikter och främja teamwork. Det underlättar effektivt nätverksbyggande, klientrelationer och engagemang från medarbetare. Framåtriktade organisationer investerar i att förbättra de sociala färdigheterna hos sin personal.

Under den inspirerande föreläsningen ’Framgång är ingen enmansshow’ guidar jag deltagarna genom de mellanmänskliga dynamikerna inom arbetsplatsen. Från styrelsemöten till avslappnade samtal vid kaffemaskinen och ännu längre, delar jag insikter om hur man bygger starka relationer och utnyttjar företagets fulla potential.

Föreläsningen ger inspiration, motivation, kunskap och självinsikt. Vi fördjupar oss i strategier för personlig och professionell tillväxt och betonar samarbetets kraft. Deltagarna får verktyg och kunskap för att:

 1. Bygga och stärka beteenden som höjer både individer och organisation.
 2. Förbättra självledarskap och självkänsla, vilket ger dem och andra ökat inflytande.
 3. Identifiera ohälsosamma maktförhållanden som hindrar företagets potential.
 4. Förstå, odla och levandegöra empati och inkludering, vilket frigör outnyttjad potential.

Genom att delta i föreläsningen kan företaget rusta sina medarbetare med ovärderliga färdigheter för att framgångsrikt navigera vardagen.

Framgång är ingen enmansshow

Under en gripande och boostande föreläsning som berör det som sker i mötesrummet, till samtalen vid kaffemaskinen och vidare till korridorerna på arbetsplatsen leder jag oss i hur vi blir bättre för varandra och samtidigt vrider upp företagets hela potential.

Inspiration, pepp, kunskap och självinsikt varvas när jag föreläser om hur vi kommer längre – tillsammans.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • hur ni kan bygga och stärka de beteenden som höjer såväl individ som organisation.
 • hur du stärker din och andras självledarskap och självkänsla.
 • hur du identifierar osunda maktstrukturer som äter företagets potential.
 • att förstå, öka och levandegöra empati och potential i ett inkluderande förhållningssätt.

Klicka här för mer information om Framgång är ingen enmansshow.

Att få skolor att fungera bättre och växa mer tolerant och inkluderande elever i en instabil värld börjar med dig och mig ⭐️

Mary Juusela

0 Comments2 Minutes


Jag är inte min hudfärg

Jag är inte min hudfärg - Föreläsning - Mary Juusela
Mary med partnerföretag Sala Sparbank

Vi är inte vår hudfärg. Lika lite som vi är våra tår, näsor eller ens våra ögon, även om blicken sägs vara själens spegel. Vi är vad som finns inuti, den som bor i vår kropp, med alla de tankar och känslor som gör oss till den person vi är.

Rasism på arbetsplatsen

Att det förekommer rasism på arbetsplatser är ingen nyhet, och dessvärre heller inte alldeles ovanligt. Den kan yttra sig på många olika sätt, och kanske är vissa av de som utövar rasism inte ens medvetna om att de gör det. Vi tror att vi är medvetna om våra handlingar och att vi är öppna för olikheter, medan vi i själva verket kan känna oss rädda och osäkra för det som vi upplever som ovant.

Rasism är för många ett svårt ämne att beröra, men ändå är det angeläget och aktuellt.

Hur manifesterar sig rasism på arbetsplatsen? 

Det finns olika tecken man bör vara vaksam på när det gäller rasistiskt bemötande på jobbet:

 • Diskriminering i anställningsprocessen. Vissa grupper får inte samma möjligheter som andra att söka jobb eller bli anställda.
 • Diskriminering i lönefrågor. Skillnader i lön för samma arbete.
 • Diskriminering i karriärmöjligheter. Olika möjligheter att klättra i karriären och delta i utbildningar och utvecklingsprogram.
 • Exkludering och utfrysning från arbetsgrupper och sociala sammanhang på arbetsplatsen.
 • Bristande respekt och omtanke från andra anställda och chefer.

Orsaker till rasism på jobbet

Vad är det då som får människor att bete sig rasistiskt på en arbetsplats? Vilka bakomliggande skäl finns det till att vissa bemöter sina kollegor på olika sätt beroende på vilken hudfärg de har eller varifrån i världen de kommer?

Okunskap och fördomar. Detta är kanske den främsta anledningen till rasism på arbetsplatsen. Många människor kanske inte ens vet om att de har underliggande fördomar och stereotypa föreställningar om människor som ser annorlunda ut.

Historiska ojämlikheter. Rasism är inget nytt fenomen. Historiskt sett har det alltid funnits ojämlikheter och orättvisor som riktats mot vissa grupper. Därför krävs det upplysning och utbildning. Inte minst måste man också medvetandegöra djupt rotade fördomar och föra fram dem i ljuset. Öppenhet är a och o för en väl fungerande arbetsplats utan exkluderingar.

Maktstrukturer och privilegier. Rasism på arbetsplatsen kan också bero på maktstrukturer och särskilda privilegier som finns mellan olika grupper av anställda. Det kan bli ett sätt att ytterligare befästa den position man har.

Kulturella skillnader: I vissa fall kan det finnas kulturella skillnader mellan olika grupper av anställda, och även detta kan leda till rasism. Detta kan givetvis uppstå även mellan människor av samma hudfärg och etnicitet, men hudfärg och ursprung kan lätt bli en faktor att skylla olikheterna på.

Bristande inkludering och mångfald. Slutligen kan rasism uppstå på en arbetsplats om den saknar en inkluderande kultur. Det är viktigt att bejaka mångfald och belysa att detta även kan vara ett välkommet och berikande inslag i arbetsmiljön.

Vi är alla lika

Vi går alla från att vara spädbarn till att bli gråhåriga och rynkiga. Vårt yttre skiftar radikalt med åren. Likväl är vi samma person då som nu, bara med aningen mer visdom och erfarenhet. Låt oss använda den erfarenheten, och den klokhet vi med åren fått för att se bortom yttre faktorer.

Det är vad som finns inuti som betyder något, inte vilken hår- eller hudfärg vi har. Och där inne, i hjärtat och känslan, är vi alla förvånansvärt lika varandra.

Jag är inte min hudfärg – föreläsning 

Åsikter om människors olika värden skapar olika förutsättningar på arbetsplatser överallt. Vilket i sin tur påverkar såväl trivsel som resultat.

Under en gripande och boostande föreläsning får du tillsammans med mig resa genom rasismens historia fram till dagens datum, ta del av kunskap om internationella och nationella förgrundspersoner, lära dig andemeningen i erkända begrepp och få med dig ett stärkande förhållningssätt att ta med dig om du utsätts för, dras in i eller utövar rasism.

Framför allt får du under föreläsningen ’känna’ hur rasism kan upplevas av den som är mottagare då jag varvar sakkunskap med självupplevda erfarenheter.

På ett inbjudande och emotionellt sätt leder jag deltagarna genom det allra mest grundläggande kring rasism som alla som arbetar med en mångkulturell mix av kollegor eller kunder har värde av att förstå.

Ni får verktyg för och kunskap om

 • vad rasism är.
 • hur rasism känns.
 • vad unconscious bias är.
 • hur fördomar och värderingar uppkommer.
 • vad vi kan göra när rasism sker på arbetsplatsen.
 • hur jag stöttar en kollega/chef som blir utsatt för rasism.
 • hur vi kan arbeta bort rasism på arbetsplatsen.
 • din roll i rasism på arbetsplatsen.

Klicka här för mer information om min föreläsning ’Jag är inte min hudfärg’:

Att få teamet att fungera bättre ger resultat, men allt börjar med dig och mig

Mary Juusela

0 Comments6 Minutes