Integritetspolicy

Här på Open metoden tar vi din integritet och hanteringen av dina personuppgifter på stort allvar. Därför har vi tagit fram detta personuppgiftsmeddelande, vari vi beskriver våra kontaktuppgifter, vilka personuppgifter vi hanterar samt vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du tillvaratar dem. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor om vår hantering av personuppgifter eller detta personuppgiftsmeddelande.


Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige:

Företagets namn: Open metoden AB
Organisationsnummer: 559082-9924
Momsnummer: SE559082992401
E-postadress: hello@likaolikametoden.se
Telefonnummer: +46-70-3639831
Postadress: Skolvägen 17, 19630 Kungsängen, Sverige

Vad utgör personuppgifter?

”Personuppgifter” utgörs av all information som rör en identifierbar eller identifierad person (du som en användare). En identifierbar person är någon som kan identifieras, antingen direkt eller indirekt, till exempel genom hänvisning till ett identifikationsnummer eller till en eller fler faktorer som rör din fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Hanteringen av särskilda kategorier av personuppgifter, definierat som personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska och biometriska uppgifter, hälsa samt uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning, är olaglig, med vissa undantag.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Behandling av personuppgifter får enbart göras med ditt samtycke, med laglig grund eller om uppgifterna måste behandlas som ett led i att fullgöra ett avtal mellan oss och dig. Här beskrivs uppgifterna som behandlas, ändamålet med behandlingen och den rättsliga grunden för behandlingen:

Namn

När vi anordnar föreläsningar och utbildningstillfällen som du väljer att delta i eller när du väljer ett användarnamn, behandlar vi ditt namn, eftersom det är nödvändigt för oss för att fullgöra ett avtal i vilket du är part. Denna uppgift förvarar vi sedan säkert så länge som vi har ett avtal med dig och fem år därefter.

E-postadress

Din e-postadress behandlas utav oss för att administrera föreläsningar och utbildningstillfällen, skicka enkätundersökningar samt för marknadsföringsändamål. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Din e-postadress behandlas av oss så länge som du har ett avtal med oss och fem år därefter.

Telefonnummer

Vi behandlar ditt telefonnummer i syfte att kommunicera med dig rörande våra föreläsningar och utbildningstillfällen. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen och denna kategori av personuppgifter förvaras säkert av oss så länge som du har ett avtal med oss samt fem år därefter.

Registreringsuppgifter för evenemang

För bokningar av föreläsningar och utbildningstillfällen, kan dina registreringsuppgifter till sådana tillfällen behandlas. Behandlingen görs eftersom det är nödvändigt för oss för att fullgöra ett avtal i vilket du är part. Dessa personuppgifter förvaras tryggt av oss under fem år efter att tillfället ägt rum för att följa upp utbildningen.

Yrkesuppgifter

Av skäl som är nödvändiga för ändamål som rör våra berättigade intressen, behandlar vi dina yrkesuppgifter (arbetstitel och arbetsgivare) i syfte att rikta vår marknadsföring till relevanta mottagare. Uppgiften behandlas av oss så länge som en avtalsrelation råder mellan oss.

Personuppgifter som delas med tredje part

Vi delar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, yrkesuppgifter med Pipedrive för administration och sälj, Fortnox för bokföring, Google för förvaring och epostkommunikation samt Mailchimp för marknadsföring och kommunikation. Samtliga personuppgifter delas även med våra serverleverantörer som upprätthåller vår hemsida.

Google Analytics och reCaptcha.

Vi använder Google Analytics för att samla in personuppgifter om hur våra användare använder våra hemsidor. Denna information samlas huvudsakligen in genom tjänster som tillhandahålls av Google Analytics vars allmänna villkor gäller.

För att skydda oss mot spam använder vi Google  reCAPTCHA. Genom att använda denna tjänst samtycker du till att vi ger ut personuppgifter till Google Analytics bara i syfte att genomföra integritetskontroller och för att genomföra åtgärder som är nödvändiga för en säker användning av hemsidan. Googles Privacy Policy och Terms of Use.


Sammanfattning av dina rättigheter gentemot oss:

Du har, i egenskap av användare, möjligheten att göra anspråk på flera rättigheter gentemot oss. Dessa rättigheter listas här nedan och beskrivs sedan i detalj längre ned. Du finner våra kontaktuppgifter längst upp i detta personuppgiftsmeddelande.

 • Rätt till radering
 • Rätt att återkalla samtycke
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot behandling
 • Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet

Rätt till radering

Du som registrerad har när som helst rätt att begära att få de personuppgifter som vi behandlar om dig raderade. Detta gör vi i sådana fall utan dröjsmål, dock senast inom en månad. Var däremot uppmärksam på att vi inte kan radera sådana identifierande personuppgifter som vi behöver bevara med rättslig grund eller för att fullfölja avtal med dig. Detta kan även innefatta preskriptionstider. Vi ska också, utan att du begär det, på eget initiativ radera sådana uppgifter som vi behandlar om dig som det inte längre föreligger rättslig grund för att fortsätta behandla. Du kommer i sådana fall informeras om sådan radering.

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla det samtycke som du lämnat. I sådana raderar vi sådana uppgifter vars behandling grundar sig på ditt samtycke. Var uppmärksam på att återkallande av samtycke inte medför skyldighet för oss att radera uppgifter vars lagliga behandling grundar sig på avtal eller annat rättsligt förhållande.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få bekräftelse av oss om personuppgifter som rör dig behandlas och i sådana fall få tillgång till personuppgifterna och följande information:

 1. Ändamålen med behandlingen
 2. De kategorier av personuppgifter som behandlingen avser
 3. De mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna lämnas eller ska lämnas till
 4. Den period som personuppgifterna kommer att lagras eller hur denna period fastställs
 5. Om personuppgifter samlas in från någon annan källa än dig: varifrån sådan information kommer och vilka uppgifter det rör sig om
 6. Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och profilering

Rätt till rättelse

Du som registrerad har rätt att av oss, utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad, få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har även rätt av oss att komplettera ofullständiga personuppgifter genom ett kompletterande utlåtande, med beaktande av ändamålet med vår behandling av personuppgifterna.

Rätt till begränsning

Du har, istället för att begära radering, rätt att begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter. Så kan ske om

 1. Du bestrider personuppgifternas korrekthet för att ge oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 2. Behandlingen är olaglig men du inte vill att personuppgifterna ska raderas
 3. Vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller
 4. Du invänt mot behandling som omfattar profilering eller automatiserat beslutsfattande, varmed begränsning sker av oss i väntan på kontroll av huruvida Våra berättigade skäl för behandlingen väger tyngre än Dina berättigade skäl.

Dataportabilitet

Du som registrerad har rätt att få ut personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss. Du har rätt att få sådana personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, såvida vår behandling av personuppgifterna grundar sig på samtycke eller om behandlingen sker automatiskt. Om vi bedömer det vara tekniskt möjligt, har du rätt till att Vi för över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att invända mot behandling

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som avser automatiskt beslutsfattande, inbegripet profilering, samt direktmarknadsföring, om sådan behandling skulle utföras – se ”Vilka uppgifter vi behandlar” ovan.

Rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndighet / Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Du har rätt att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet om vår behandling av dina personuppgifter. Oavsett om vi bedriver vår verksamhet i samma medlemsstat som du har din hemvist, har du rätt att inge klagomål till din nationella tillsynsmyndighet. Via länken nedan finner du kontaktuppgifterna till din nationella tillsynsmyndighet: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm


Allmänt om detta samtyckesmeddelande

Med anledning av dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018, är vi skyldiga att lämna information till dig om vilka av dina personuppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen. I detta meddelande finner du all information som vi har blivit ålagda att redovisa för dig.
För förordningen i dess helhet på ditt språk, hänvisar vi till:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

Om du vill ta tillvara på dina rättigheter, vilka listas i detta personuppgiftsmeddelande, kan du göra det genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som du finner ovan.