Det finns många fina policys och värderingar för hur vi vill att vår arbetsplats eller förening ska vara. Tyvärr förblir många av dem bara ord på papper eller i filer och prioriteras inte tillräckligt i verksamheten. Vi glömmer ibland att det är känslor och hur vi behandlar varandra dagligen som formar vårt välbefinnande och vår förmåga att samarbeta.

Varje interaktion på jobbet bidrar till den övergripande känslomässiga atmosfären. Positiva möten kan öka moral, produktivitet och teamets sammanhållning, medan negativa interaktioner kan leda till konflikter, stress eller minskad motivation. Och förmågan att förstå och hantera känslor blir avgörande på arbetsplatsen. Anställda med hög känslomässig intelligens tenderar att navigera kontorsdynamiken bättre, hantera stress effektivt och främja positiva arbetsrelationer.

Det finns så många områden i en arbetsmiljö som påverkas av hur medarbetare hantera både deras egna känslor och de hos kollegorna, bland annat:

 1. Teamdynamik och emotionellt välbefinnande: Känslor påverkar i hög grad teamdynamiken. Ett stöttande och emotionellt intelligent team tenderar att samarbeta bättre, kommunicera effektivt och lösa konflikter konstruktivt.
 2. Ledarskap och emotionell påverkan: Ledare som uppvisar emotionell intelligens sätter tonen för hela arbetsplatsen. Deras förmåga att visa empati, kommunicera tydligt och reglera känslor påverkar företagskulturen och medarbetarnas moral.
 3. Emotionell motståndskraft på arbetsplatsen: Att utveckla emotionell motståndskraft bland anställda hjälper dem att hantera utmaningar, anpassa sig till förändringar och behålla fokus under stressiga perioder, vilket skapar en mer motståndskraftig arbetsstyrka.
 4. Skapa en positiv arbetsmiljö: Att uppmuntra positiva emotionella upplevelser genom erkännande, stöd och öppen kommunikation främjar en hälsosam arbetsmiljö. Den här miljön leder ofta till högre jobbglädje och lägre personalomsättning.
 5. Konflikthantering och emotionell förståelse: Förståelse för känslor är avgörande för effektiv konflikthantering. Anställda som kan identifiera och hantera sina känslor är bättre rustade för att lösa konflikter på ett vänligt sätt och hitta ömsesidigt gynnsamma lösningar.
 6. Initiativ för anställdas välbefinnande: Att implementera program som fokuserar på emotionellt välbefinnande, såsom mindfulness-workshops, stresshanteringssessioner eller träning i emotionell intelligens, kan förbättra den övergripande arbetsupplevelsen och medarbetarnas tillfredsställelse.
 7. Inverkan på prestanda och kreativitet: Positiva emotionella upplevelser kan förbättra anställdas prestanda och kreativitet. När individer känner sig värderade och emotionellt stödda tenderar de att bidra mer effektivt och kreativt till sitt arbete.
 8. Organisationens påverkan av känslor: Anställdas samlade emotionella upplevelser bidrar till organisationens övergripande kultur och framgång. Arbetsplatser med hög emotionell intelligens har ofta högre nivåer av innovation, samarbete och medarbetarengagemang.

Föreläsning: Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Låt mig störa och beröra organisationen rakt in i hjärteroten, bortom yta, prestation och roller. Genom roliga, gripande och relaterbara exempel på hur värderingar, attityder och fördomar dagligen påverkar vår förmåga och psykiska hälsa får du med dig insikter att ta med dig direkt till din egen organisation. Och som kommer att påverka uppemot 60 procent! Ni får verktyg för och kunskap om:

 • att prata om känslorna
 • spelplanen livet och de mänskliga spelreglerna
 • hur värderingar, fördomar, attityder och sociala beteenden spelar avgörande roll
 • vad du kan bidra med för positivt varje dag
 • hur det spelar roll uppemot 60 procent

Boka föreläsningen: Lika Olika – alla känslor på en och samma gång

Föreläsningen kan kombineras med föreläsningen ’Nu räcker det!’ eller ’Jag bara skämtade!’ och göras till en hel-eller halvdag med workshops.

Mer information om den och andra föreläsningar hittar du här: www.maryjuusela.se/forelasningar 

För mig är människan viktigast av allt – att hjälpa människor att må bra och nå sin fulla potential och livslycka.

Mary 

Mary Juusela